Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'Community Safety Partnership Plan 2020 - 2024'